skip to Main Content

PRIJZEN

De overeengekomen prijzen gelden exclusief levering, voorlichting of andere nevenprestaties. Papez Spiritz kiest de verzendingswijze. De kosten van de verpakking welke van de gebruikelijke verpakking afwijkt zijn ten laste van de koper. Kosteloze verzendingen geschieden enkel wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met Papez Spiritz.

De betaling van facturen gebeurt volgens de vervaldatum vermeld op de factuur, indien deze niet vermeld staat dient de factuur contant te worden betaald.

Alle prijzen indien vermeld op deze website zijn louter indicatief en kunnen geen enkele verplichting van Papez Spiritz teweeg brengen. Papez Spiritz behoudt zich het recht deze prijzen ten alle tijde aan te passen zonder enige voorafgaande melding.

Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt zonder enige waarschuwing een nalatigheidintrest van 12% aangerekend plus een bijkomende schadevergoeding conventioneel onverminderd vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met minimum van € 50,00.

Papez Spiritz is gerechtigd een voorschot of het stellen van zekerheid te eisen, vooraleer met de koper een overeenkomst aan te gaan.

Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwende en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte. Wisselbrieven, die nooit als een schuldhernieuwing kunnen worden beschouwd worden in principe slechts aanvaard vanaf een minimale waarde van € 1.000,00 met uitzondering van wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant. De firma heeft het recht, indien zij dit nodig acht, op de klant een wissel te trekken, betaalbaar op dezelfde vervaldag als deze voorzien voor de desbetreffende facturen. De disconto en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden.

LEVERINGSTERMIJN

Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.

In geval van overmacht, heeft Papez Spiritz het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

RISICO

De goederen zijn en reizen voor risico van de koper af bedrijf Papez Spiritz.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de algehele voldoening van de door de koper verschuldigde betalingen behoudt Papez Spiritz zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Papez Spiritz krachtens de koopovereenkomst toekomt. De koper zal zo lang geen algehele betaling van de geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.

Papez Spiritz is gerechtigd haar eigendomsrechten, voor de goederen als bedoeld in de eerste paragraaf, te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien Papez Spiritz deze goederen terug neemt, is de koper aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten voor Papez Spiritz. Voorts heeft Papez Spiritz recht eventuele schade aan de goederen op de koper te verhalen.

GARANTIE

Klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen en/of ondeugdelijke levering, dan wel zichtbare gebreken aan het goed moeten onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen na levering bekend worden gemaakt bij aangetekend schrijven. Nadien heeft de koper niet meer het recht herstel of vervanging aan het gebrekkige goed te verlangen.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Papez Spiritz in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Papez Spiritz niet aansprakelijk zijn. De koper vrijwaart Papez Spiritz te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Papez Spiritz blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Papez Spiritz de koper maximaal in rekening had kunnen brengen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

OVERIGE BEPALINGEN

​In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Back To Top